F2Agri

Project F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’ en is een Vlaams-Nederlands grensoverschrijdend project. Dankzij verschillende technische maatregelen wordt het hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd restwater) in de land- en tuinbouw mogelijk gemaakt. Aan Nederlandse zijde wordt het project uitgevoerd in ZLTO afdeling Laarbeek. Concreet zal respectievelijk in Nederland 1,5 miljoen m³ effluent van de Brouwerij Bavaria en in Vlaanderen 100 000 m³ effluent van het groente verwerkend bedrijf Ardo ter beschikking komen voor de agrarische sector. Door dit nuttig aan te wenden, wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging die ontstaat ten gevolge van de klimaatsverandering.

Het gezuiverd restwater (effluent genoemd) van Brouwerij Bavaria en groente verwerkend bedrijf Ardo ter beschikking worden gesteld aan land- en tuinbouwers in de directe omgeving voor irrigatie. Hoewel beide familiebedrijven geen verplichtingen hebben omtrent het ter beschikking stellen van effluent en ook geen onmiddellijke return zullen krijgen, streven ze naar duurzaam watergebruik. Hier zal het effluent dus ingezet worden om verdere verdroging van landbouwgrond tegen te gaan. Zo wordt op een vernieuwende wijze geanticipeerd op de klimaatverandering en wordt de land- en tuinbouwsector veerkrachtiger tegen toekomstige wateruitdagingen.

Bij Brouwerij Bavaria zijn reeds enkele sub irrigatiesystemen geïnstalleerd en werd een sloot verlengd, bij Ardo werd reeds een bufferbekken en pomplokaal gebouwd. Momenteel wordt 25 km ondergrondse leidingen aangelegd. Een honderdtwintigtal landbouwers zullen uiteindelijk gebruik kunnen maken van het gezuiverde water. Om afspraken te maken over de aanleg, beheer & onderhoud en verdeling van het water, is er een coöperatie in Ardooie opgericht, genaamd Inero. De coöperatie in Lieshout is genoemd Boer Bier Water.

Toekomstgericht voor een duurzame landbouw

Project F2AGRI is op die manier een toekomstgerichte stap voor de landbouw met een duurzame benadering in termen van tijdsinvestering, energie, transport en waterhergebruik.

Meer informatie

Alle info over dit project kan je terugvinden op www.f2agri.eu
F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu